Povinně zveřejňované údaje podle zák. č. 106/1999 Sb

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 1.  Oficiální název
 • 2.  Důvod a způsob založení
 • 3.  Organizační struktura
 • 4.  Kontaktní spojení
 • 5.  Případné platby lze poukázat
 • 6.  IČ
 • 7.  DIČ
 • 8.  Dokumenty
 • 9.  Žádosti o informace
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
 • 11. Opravné prostředky
 • 12. Formuláře
 • 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 • 14. Předpisy
 • 15. Úhrady za poskytování informací
 • 16. Licenční smlouvy
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

1. Oficiální název OBEC ČERNÍČ
2. Důvod a způsob založení

Obec Černíč (dále jen obec) vznikla jako územně samosprávný celek v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23. 11. 1990. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území. Obec spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti), v přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Nadřízeným správním orgánem obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad kraje Vysočina.

3. Organizační struktura zastupitelstvo : 9 členů
- starosta
- zástupce starosty
- výbor kontrolní
- výbor finanční
- účetní
4. Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa

OBEC ČERNÍČ
Černíč 10,
588 56 Telč

Kód dle ÚIR-ADR: 587001

ID datové schránky: mbkaygh

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Jiné úřadovny povinný subjekt nemá
4.3. Úřední hodiny úterý 18:00 - 19:00
4.4. Telefonní číslo 608 161 854
4.5. Čísla faxu není
4.6. Adresa internetové stránky www.cernic.cz
4.7. Adresa e-podatelny

obec@cernic.cz

Podatelna přijímá dokumenty v těchto elektronických formátech: pdf, doc, docx, odt, ods, xls, xlsx. Dokumenty obsahující viry či jiné elektronické hrozby nebudou zpracovány.

4.8. Další elektronické adresy Starosta: Mgr. Štěpán Komárek - komarek@cernic.cz
Místostarosta: Mgr. Eliška Leitkepová - leitkepova@cernic.cz
Správce webových stránek: Mgr. Štěpán Komárek - komarek@cernic.cz
4.9. Profil zadavatele

Současný aktivní profil od 11. 11. 2019:
Krátké URL: https://nen.nipez.cz/profil/obec_cernic
Dlouhé URL: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-752410687/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-752410687

Starý profil se zveřejněnými smlouvami do 11. 11. 2019:
Krátké URL: http://cernic.profilzadavatele.cz
Dlouhé URL: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-cernic_5035/

5. Případné platby lze poukázat  1466970329/0800 vedený u České spořitelny.
6. 00285722
7. DIČ CZ 00285722
8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů  Územní plán obce - k dispozici na OÚ a také zde.
8.2. Rozpočet
9. Žádosti o informace Obec Černíč zveřejňuje informace následujícími způsoby:
 • na úřední desce - u obecního úřadu
 • na elektronické úřední desce - www.cernic.cz
 • na internetových stránkách: www.cernic.cz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

Ústně

 • osobně na obecním úřadě v Černíči v úředních hodinách
 • telefonicky na tel. č.: 608 161 854

Písemně

 • na adrese: obec Černíč č.p.10, 588 56 Telč
 • Elektronickou poštou na E-mailu: obec@cernic.cz
 • Elektronickou podatelnou se zaručeným  el. podpisem: obec@cernic.cz

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
10. Příjem žádostí a dalších podání Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně. Písemně na adresu: Obecní úřad Černíč, Černíč 10 , 588 56 pošta Telč

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou na emailovou adresu obec@cernic.cz
nebo Elektonickou podatelnou se zaručeným el.podpisem na emailovou adresu obec@cernic.cz 

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

 • a) komu je určena
 • b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

 • a) musí být srozumitelná
 • b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
 • c) nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

 • a) písemně
 • b) nahlédnutím do spisu
 • c) pořízením kopie
 • d) na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

11. Opravné prostředky 1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Kraje Vysočina

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře Tištěné formuláře k dostání na Obecním úřadě
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací na portal.gov.cz
Řešení životních situací na www.kr-vysocina.cz

14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy

O přístupu k informacím:
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

Činnost subjektu:
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
zák. č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu
vyhl. č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

Poplatky a daně:
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
vyhl. č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

Ostatní zákony:
zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
zák. č. 102/1992 kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

14.2. Vydané právní předpisy  Vyhlášky obce
15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací  Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je bezplatné.
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  nejsou
16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv tato forma omezení při poskytování informací není povinným subjektem uplatňována
16.2. Výhradní licence  tato forma omezení při poskytování informací není povinným subjektem uplatňována
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.