Odprodej nepotřebného majetku - traktor Zetor 6245

Obec Černíč vyzývá k podání nabídky na odkup nepotřebného majetku – traktor Zetor 6245

 

1. prodejce nepotřebného majetku:
Obec Černíč, zastoupená starostou: Mgr. Štěpánem Komárkem

 

2. Vymezení nabízeného zboží:
Předmětem nabídky je nepotřebný movitý majetek – „Traktor Zetor 6245“

Typ: Zetor 6245

Rok výroby:1987

Kabina: bezpečnostní kabina BK 6011

Sedadlo spolujezdce, etážový zadní závěs

Platnost TK do března 2024.

Prohlídka traktoru je možná po telefonické dohodě.

 

3. Doručení nabídek:
Zájemci o nepotřebný movitý majetek – „Traktor Zetor 6245“ doručí svou písemnou nabídku osobně nebo poštou na adresu Obec Černíč, Černíč 10, 588 56 nejpozději dne 2. listopadu 2021 do 16:00 hodin. Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena „Traktor Zetor 6245 – neotevírat".
Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

 

4. Nabídková cena
Nabídková cena bude uvedena jako konečná cena celková za dodávku v korunách českých. Minimální výše nabídky činí 280 000,- Kč. Obec Černíč není plátcem DPH.

5. Obsah nabídky:

  • základní údaje o uchazeči (jméno a příjmení, adresa, zastupující osoba, IČ a pod.)
  • výše nabídnuté ceny

6. Zveřejnění výzvy

Tato výzva bude zveřejněna na úřední desce a na elektronické úřední desce obce Černíč.

7. Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky hodnotí výběrová komise podle nabídkové ceny.

Neúplné nabídky podle bodu č.5 budou z hodnocení vyřazeny.

 

Otevírání nabídek bude provedeno dne 2. listopadu 2021 od 16:10 hodin v sále obecního úřadu Černíč, Černíč 10, PSČ 588 56.

Každý kdo podal nabídku, je oprávněn zúčastnit se otevírání obálek.

10. Další podmínky výzvy:

Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky.

Traktor bude předán novému majiteli až po uhrazení kupní ceny.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.

 

Kontaktní osoba Mgr. Štěpán Komárek, tel.: 608 161 854 .

V Černíči 17. října 2021

Mgr. Štěpán Komárek, starosta obce